វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

វីដេអូកិច្ចសម្ភាស៖ CNC សូមជូននូវការស្វែងយល់អំពី «សុវត្ថិភាពចរាចរក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើង»

imageCNC សូមជូននូវការស្វែងយល់អំពី «សុវត្ថិភាពចរាចរក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើង» ដែលផ្តល់ជូនដោយ ឯកឧត្តម លី បូរិន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន។ សូមទស្សនាដូចតទៅ៖