វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

វីដេអូ កិច្ចសម្ភាសរវាងលោក គិន ច័ន្ទពុទ្ធិ ជាមួយលោក ចាន់ សារិន ប្រធានអង្គការ HHC

image

វីដេអូ កិច្ចសម្ភាសរវាងលោក គិន ច័ន្ទពុទ្ធិ ជាមួយលោក ចាន់ សារិន ប្រធានអង្គការ HHC លើប្រធានបទ «មានផលលំបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារខ្សោយសតិបញ្ញា ក្នុងកំលុងពេលបិទសាលាដោយសារកូវីដ-១៩នេះ?»