វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

យុវជន និងការគោរពប្រតិបត្តិ ចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ

image

លោក អ៊ាង គង្គារ៍ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៌ ស្តីពីយុវជន និងការគោរពប្រតិបត្តិ ចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ។