វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីរាយការណ៍ របស់លោក ឌីយ៉ាម៉ង ពីស្ថានភាពទូទៅនៅវិមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះ ក្រោយពីការបើកសម្ពោធ កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៨នេះ

image

សេចក្តីរាយការណ៍ របស់លោក ឌីយ៉ាម៉ង ពីស្ថានភាពទូទៅនៅវិមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះ ក្រោយពីការបើកសម្ពោធ កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៨នេះ