ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹក៖ ខេត្តចំនួន១១ប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ ២៣ កញ្ញា

image

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានប្រកាសថា ខេត្តចំនួន១១ ប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ ២៣ កញ្ញា ដោយសារកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពធទាបដែលបង្ករឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលើសលុប។
ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា នេះ៖

ព័ត៌មានទាក់ទង...