ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ប្រកាសថា មិនមានការរកឃើញរ៉ែមាសក្នុងការដ្ឋានសាងសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចេជាងក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ដូចពាក្យចចាមអារ៉ាមទេ

image

ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ប្រកាសថា មិនមានការរកឃើញរ៉ែមាសក្នុងការដ្ឋានសាងសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចេជាងក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ដូចពាក្យចចាមអារ៉ាមទេ